Platsannonser är ofta Könskodade

För Kvinnor gäller samarbetsförmåga och för männen gäller främst självständighet.

2013-12-31 - Platsannonser ser olika ut beroende på om de vänder sig till kvinnor eller män. Den mest efterfrågade egenskapen i kvinnodominerade yrken är samarbetsförmåga, medan männen ska vara självständiga.

I platsannonser riktade till mansdominerade yrken är det vanligt att man beskriver sig som en bra arbetsgivare och lyfter fram goda arbetsvillkor och förmåner. I kvinnodominerade yrken är det i stället vanligt att lyfta fram natursköna miljöer, god arbetsmiljö och stimulerande arbetsuppgifter.

– Platsannonsen är det första steget för en medarbetare in i en organisation. Men det faller lätt i glömska vilken roll platsannonsen spelar för vem som söker jobbet, och hur viktigt det är vilken bild organisationen ger av sig själv, säger Sara Lindmark som tillsammans med Jessica Sundin skrivit uppsatsen Den könskodade jobbannonsen inom ramen för personalvetarprogrammet vid Umeå universitet.

Hur jobbannonser utformas är en av flera faktorer och strukturer som bidrar till könssegregeringen på svensk arbetsmarknad och som missgynnar kvinnor. Kvinnor och män tilldelas olika egenskaper utifrån sitt kön och det formar könsstereotypa förväntningar hos de jobbsökande, på arbetsmarknaden och i samhället i stort.

– Det är en fråga som inte uppmärksammas tillräckligt och undersökning visar att könskodningen är tydlig och det är ett sorgligt resultat, säger Jessica Sundin.

– De vill med undersökning skapa medvetenhet om hur det ser ut. Risken är annars att det bara rullar på.

Författarna har utgått från statistik för de tre mest kvinno- respektive mansdominerade yrkeskategorierna i Sverige. Mansdominerade yrken som undersökts är byggnadsträarbetare, motorfordonsmekaniker/reparatörer och installationselektriker.

De kvinnodominerade yrkena är sekreterare, förskollärare och undersköterska. Tio annonser från varje yrkeskategori granskades genom diskursanalys, och allt som allt ingår 60 platsannonser i undersökningen.

Resultatet visar tydligt att annonserna är könskodade. Annonserna för de kvinnodominerade yrkena fokuserar på personliga egenskaper, och de efterfrågas i högre grad än utbildning och meriter jämfört med i de mansdominerade yrkena. I jobbannonserna för de mansdominerade yrkena värdesätts däremot främst yrkeskunnande och erfarenhet, och i ett flertal av annonserna efterfrågas överhuvudtaget inte några personliga egenskaper.

I de kvinnodominerade yrkena beskrivs arbetsuppgifterna i diffusa ordalag och handlar ofta om att tillgodose någon annans behov. I de mansdominerade yrkena innehåller annonserna däremot konkreta arbetsbeskrivningar och detaljerade redogörelser.

– Det kan tolkas som att arbetet i de kvinnodominerade yrkena ställer lägre krav på yrkeskunnande och professionalitet och kan leda till att dessa yrkeskategorier bibehåller en lägre status, kommenterar Jessica Sundin och Sara Lindmark.

Vissa skillnader i annonsernas utformning kan förklaras av yrkenas olikheter. Men långtifrån alla.

– Det är inte omotiverat att en undersköterska behöver vara mer omvårdande än en elektriker, men könskodningen förekommer även där det inte är motiverat, till exempel i miljöbeskrivningarna av arbetsplatsen, säger Jessica Sundin.

– Naturbeskrivningar skulle kunna motiveras av att förskollärare vistas mer utomhus, men de förekommer ofta också i annonser riktade till undersköterskor. Så frågan är om man lyfter upp en fin miljö för att kompensera sämre villkor när det gäller löner, förmåner och status, eller om natursköna omgivningar faktiskt är viktigare för kvinnor oavsett arbetsuppgifter, säger Sara Lindmark.

I elva av de undersökta annonserna nämns en strävan efter jämnare könsfördelning och det är bara fyra arbetsgivare som direkt uppmuntrade personer av det underrepresenterade könet att söka det utannonserade jobbet.

– De är anmärkningsvärt och visar att det saknas engagemang att förändra en skev könsfördelning, säger de.

- Det vore intressant att undersöka hur platsannonser till yrken med jämn könsfördelning är formulerade. Hur ser platsannonserna ut i yrken där man lyckats?

Saxat ur Personal och Ledarskap.