2013-01-30 - Arbetsgivares syn på äldre medarbetare blir allt mer positiv. Den slutsatsen drar Pensionsmyndigheten efter en enkätundersökning. Nästan samtliga tillfrågade arbetsgivare anser att äldre anställda tillför värdefulla erfarenheter och kunskaper.

Det är svårt för äldre att få jobb, det har Personal & Ledarskap rapporterat om tidigare. Diskriminering på grund av ålder är en av de vanligaste diskrimineringsfaktorerna. Men nu kommer en undersökning som visar att arbetsgivares attityd mot äldre arbetstagare faktiskt är positiv, även om rapportförfattarna varnar för att svaren kan vara färgade av ”politisk korrekthet”. Bland annat uppger nio av tio tillfrågade arbetsgivare att äldre medarbetare inte bör gå i pension för att lämna plats åt yngre.

Enligt Pensionsmyndigheten är svaren mer positiva idag än när samma undersökning gjordes för tio år sedan. Bland annat har andelen arbetsgivare som uppger att yngre är bättre utbildade än äldre minskat. Vissa områden är dock inte lika positiva. Arbetsgivarna anser fortfarande att äldre är mindre anpassningsbara och lär sig ny teknik långsammare. Och andelen arbetsgivare som anser att yngre är mer produktiva än äldre har ökat jämfört med för tio år sedan. Sammantaget är det dock endast två av tio arbetsgivare som tycker detta.

När arbetsgivare får uppge den högsta ålder en anställda kan ha för att klara av arbetsuppgifterna på den aktuella arbetsplatsen blir genomsnittet 67 år. Det skiljer dock mycket mellan olika branscher. Branscher med fysiskt påfrestande arbetsuppgifter uppger en lägre ålder.

De faktorer som spelar roll för hur många som väljer att stanna kvar på arbetsplatsen i hög ålder är framför allt avancemangsmöjligheter, god sammanhållning och kompetensutveckling. Enligt rapporten är det enklare för äldre att jobba kvar idag. Möjligheterna att gå ner i arbetstid, att arbeta flextid och att påverka mängden övertidsarbete har ökat.

Undersökningen har genomförts av TNS Sifo bland ett slumpmässigt urval av arbetsgivare. Svarsfrekvensen är 43 procent.

ANNA DAHLLÖV